Zamówienia publiczne

Łódź, dn. 1 grudnia 2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY NA ZAKUP KONSOLI OŚWIETLENIOWEJ DLA TEATRU PINOKIO W ŁODZI

Teatr Pinokio w Łodzi z siedzibą przy ul. Kopernika 16, 90-503 Łódź informuje, że „Zakup konsoli oświetleniowej dla Teatru Pinokio w Łodzi” - usługa dostawy - została zlecona firmie ELWOLIGHT Technologie Sceniczne Piotr Wojtas, z siedzibą w Prusach (32-010), ul. Kard. Sapichy 32, o numerze NIP 678 121 28 16.

Łódź, dn. 12 listopada 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający Teatr Pinokio w Łodzi
zaprasza do złożenia ofert na:

Zakup konsoli oświetleniowej dla Teatru Pinokio w Łodzi

2. Przedmiot zamówienia
Zakup konsoli oświetleniowej, dla Teatru Pinokio w Łodzi, o poniższych parametrach:
64 przestrzenie DMX wbudowane w konsolę
4 bezpośrednie wyjścia DMX z konsoli;
15 zmotoryzowanych programowalnych suwaków;
15 programowalnych przycisków;
wbudowane 2 ekrany multidotykowe Full HD;
wbudowany wizualizator 3D;
możliwość połączenia konsoli z serwerem multimediów;
wbudowany dysk twardy SSD;
wejście i wyjście Audio;
wejście i wyjście LTC Timecode;
wbudowany zasilacz awaryjny UPS;
możliwość sterowania zdalnego z urządzeń mobilnych za pomocą dedykowanej aplikacji.


3. Termin realizacji zamówienia do 15 grudnia 2021 r.
4. Warunki gwarancji okres kompleksowej gwarancji na minimum 24 miesiące
5. Miejsce i termin złożenia oferty do 23 listopada 2021 r., do godziny 12.00 – w formie elektronicznej wysłanej
na adres mailowy: mariusz@teatrpinokio.pl
6. Termin otwarcia ofert 12 listopada 2021 r.
7. Warunki płatności zapłata przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od wystawienia faktury (po wykonanej i przyjętej usłudze)
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami
Mariusz Rapała – Z-ca Kierownika ds. Pracowni Elektroakustycznej; tel. 796 167 072, mail: mariusz@teatrpinokio.pl
9. Sposób przygotowania oferty: Wypełnienie pkt. 19 – treści oferty wraz z dokumentem (PDF) opisującym parametry techniczne konsoli oświetleniowej.

10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Udział w postępowaniu jest możliwy przy terminowym przekazaniu kompletnych ofert na adres mailowy wskazany
w pkt. 8. Ocena będzie dokonywana na podstawie analizy parametrów technicznych oferowanej konsoli oświetleniowej oraz wskazanej w ofercie kwoty netto za jej zakup.
11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;
Nie dotyczy
12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;
Oferty należy przesyłać na adres mailowy: mariusz@teatrpinokio.pl; kontakt ws. umowy możliwy via adres mailowy: p.terciak@teatrpinokio.pl
13. Termin związania ofertą
Od momentu zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie BIP.
14. Opis sposobu obliczenia ceny;
Szacunkowa wartość zamówienia została obliczona jako wypadkowa kwot zamieszczanych na stronach internetowych dostawców polskich i zagranicznych.
15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
Spełnienie poniższych paramaterów konsoli oświetleniowej wskazujące na jej niezbędne funkcjonalności, by można było na niej obsługiwać bieżące spektakle z repertuaru Teatru, a także realizować projekty bardziej wymagające:
64 przestrzenie DMX wbudowane w konsolę
4 bezpośrednie wyjścia DMX z konsoli;
15 zmotoryzowanych programowalnych suwaków;
15 programowalnych przycisków;
wbudowane 2 ekrany multidotykowe Full HD;
wbudowany wizualizator 3D;
możliwość połączenia konsoli z serwerem multimediów;
wbudowany dysk twardy SSD;
wejście i wyjście Audio;
wejście i wyjście LTC Timecode;
wbudowany zasilacz awaryjny UPS;
możliwość sterowania zdalnego z urządzeń mobilnych za pomocą dedykowanej aplikacji.

Kryterium cenowe.
16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy;
W celu zawarcia umowy, z Wykonawcą kontaktować się będzie Patrycja Terciak (Kierowniczka Działu Produkcji
i Promocji): p.terciak@teatrpinokio.pl
17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia,
Nie dotyczy
18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach;
Wzór umowy może zostać udostępniony na prośbę wykonawcy.

19 Treść oferty (dokument do wypełnienia, w załączniku)
blok tekstowy - ten szary kwadrat edytuje tresc ->treść oferty - do pobrania