Kierownictwo Teatru

p.o. Dyrektor - dr Gabriel Gietzky
Kieruje i zarządza Teatrem i reprezentuje go na zewnątrz.
Dokonuje czynności prawnych w imieniu Teatru i odpowiada za prowadzenie jego gospodarki finansowej. Organizuje działalność Teatru, poprzez dbanie o realizację działalności programowej, finansowej i inwestycyjnej oraz kształtowanie kierunków działalności merytorycznej i artystycznej.

Zastępca Dyrektora - Roman Rylik
Kieruje bieżącymi sprawami Teatru na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

Główna Księgowa - Jolanta Knapińska
Kieruje działem księgowym i nadzoruje obsługę finansową Teatru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.