Przedmiot działalności i kompetencje

Podstawowym zadaniem Teatru jest prowadzenie działalności kulturalnej z udziałem twórców i wykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w celu zaspokajania potrzeb kulturalnych społeczeństwa oraz rozwoju kultury i sztuki w Łodzi i regionie łódzkim, jak również na terenach pozbawionych dostępu do instytucji kulturalnych.
Działalność kulturalna Teatru polega na przygotowaniu i realizowaniu widowisk teatralnych w siedzibie Teatru jak i poza jego siedzibą, w zakresie określonym w 3 statutu.
Zakres działalności Teatru obejmuje również kształtowanie i prezentację oraz upowszechnianie wartości historycznego i współczesnego dorobku kultury, edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę z uwzględnieniem potrzeb kulturalnych dzieci i młodzieży.
Teatr współpracuje z innymi środowiskami twórczymi i społecznym ruchem kulturalnym.